Late Shri J P Saigal
1970-1971

Late Dr J M Kitchlu
1971-1972

Late Shri S K P Sarathi
1972-1973

Shri A D Sinha
1973-1974

Late Shri B C Mathur
1974-1975

Shri Sharu S Rangnekar
1975-1976

Late M K Kumar
1976-1977

Late Prof Nitish R De
1977-1978

Late Dr V Ramachandran
1978-1979

Prof. J Philip
1979-1980

Late Shri B G Varshney
1980-1981

Late Dr Dharni P Sinha
1981-1982

Dr R D Mohota
1982-1983

Dr Uddesh Kohli
1983-1984 & 1984-1985

Late Dr S R Mohnot
1985-1986

Late Dr P N Singh
1986-1987

Dr B R Singh
1987-1988

Prof Vinayshil Gautam
1988-89

Prof Y K Bhushan
1989-1990

Prof B R Virmani
1990-1991

Shri J N Amrolia
1991-1992

Dr Rajan Saxena
1992-1993

Dr Ram Prakash
1993-1994

Shri U K Dikshit
1994-1995

Late Shri Sami Mallik
1995-1996

Shri C D Jose
1996-1997

Dr. Sunil Abrol
1997-1998

Late Shri V Krishnan
1998-1999

Shri M B S Sastry
1999-2000

Prof. C M Srivastava
2000-2001

Dr S Venkataraman
2001-2002

Prof. Ashoka Chandra
2002-2003

Dr. S K Tamotia
2003-2004

Late Shri Subir Raha
2004-2005

Dr N M Kondap
2005-2006

Shri Shekhar Arora
2006-2007

Dr R P Singh
2007-2008

Dr Upinder Dhar
2008-2009

Dr Y Manohar
2009-2010

Shri Prasanta Bhattacharyya
2010-2011

Prof D K Banwet
2011-2012

Dr K R Gangadharan
2012-2013

Dr. Rajeshwari Narendran
2013-2014

Shri Yogesh Kr Upadhyay
2014-2015 & 2015-2016

Dr R Karthikeyan
2016-2017, 2017-2018 & 2018-2019

Dr. Natraj Ray
2019-2020

ISTD Diploma

NEFT Details for Diploma Course Fees:

Name of the Bank: Indian Bank

A/c Name: ISTD Diploma Programme

Branch: Mehrauli Institutional Area.

A/C No.: 405039711

NEFT/IFSC/RTGS Code: IDIB000M089

MICR Code: -

ISTD Membership

NEFT Details for Membership Fees:

Name of the Bank: Indian Bank

Account Name: Indian Society for Training & Development

Account No: 405039697

NEFT/IFSC/RTGS Code: IDIB000M089

MICR Code: 110019018

ISTD Training Programmes / Conference

NEFT Details for Programme/Conference Fees:

Name of the Bank: Indian Bank

Account Name: Indian Society for Training & Development

Account No: 405039697

NEFT/IFSC/RTGS Code: IDIB000M089

MICR Code: 110019018