I S T D   P r e s i d e n t s

 

 

1970        Late Shri J P Saigal

1971        Late Shri J M Kitchu

1972        Late Shri S K Parathasarathi

1973        Shri A D Sinha

1974        Late Shri B C Mathur

1975        Shri Sharu S Rangnekar

1976        Shri M K Kumar

1977        Late Prof Nitish R De

1978        Late Dr V Ramchandran

1979        Prof J Philip

1980        Late Shri B G Varshney

1981        Late Dr Dharni P Sinha

1982        Dr R D Mohota

1983        Dr Uddesh Kohli

1984        Dr Uddesh Kohli

1985        Dr S R Mohnot

1986        Late Dr P N Singh

1987        Dr B R Singh

1988        Prof Vinayshil Gautam

1989        Prof Y K Bhushan

1990        Prof B R Virmani

1991        Shri J N Amrolia

 

1992        Dr Rajan Saxena

1993        Dr Ram Prakash

1994        Shri U K Dikshit

1995        Late Shri Sami Mallick

1996        Shri C D Jose

1997        Dr Sunil Abrol

1998        Late Shri V Krishnan

1999        Shri M.B.S. Sastry

2000        Prof C.M Srivastava

2001        Shri S. Venkataraman

2002        Prof Ashoka Chandra

2003        Dr S K Tamotia

2004        Late Shri Subir Raha

2005        Prof N M Kondap

2006        Shri Shekhar Arora

2007        Shri R P Singh

2008        Dr Upinder Dhar

2009        Shri Y Manohar

2010        Shri P Bhattacharya - IAS

2011        Prof (Dr) Devinder Kumar Banwet

2012        Dr K R Gangadharan

2013        Dr Rajeshwari Narendran

2014        Shri Y K Upadhyay

2015        Shri Y K Upadhyay

 

 

         

Copyright © 2012. www.istd.co.in. All Rights Reserved.                                                                   Website Maintained By : ISTD for class "president-bottom" id "president-bottom" Goes Here