ISTD Presidents

Late Shri J P Saigal
1970-1971
Late Dr J M Kitchlu
1971-1972
Late Shri S K P Sarathi
1972-1973
Shri A D Sinha
1973-1974
Late Shri B C Mathur
1974-1975
Shri Sharu S Rangnekar
1975-1976
Late M K Kumar
1976-1977)
Late Prof Nitish R De
1977-1978
Late Dr V Ramachandran
1978-1979
Prof. J Philip
1979-1980
Late Shri B G Varshney
1980-1981
Late Dr Dharni P Sinha
1981-1982
Dr R D Mohota
1982-1983
Dr Uddesh Kohli
1983-84 & 1984-85
Late Dr S R Mohnot
1985-1986
Late Dr P N Singh
1986-1987
Dr B R Singh
1987-1988
Prof Vinayshil Gautam
1988-1989
Prof Y K Bhushan
1989-1990
Prof B R Virmani
1990-1991
Shri J N Amrolia
1991-1992
Dr Rajan Saxena
1992-1993
Dr Ram Prakash
1993-1994
Shri U K Dikshit
1994-1995
Late Shri Sami Mallik
1995-1996
Shri C D Jose
1996-1997
Dr. Sunil Abrol
1997-1998
Late Shri V Krishnan
1998-1999
Shri M B S Sastry
1999-2000
Prof. C M Srivastava
2000-2001
Dr S Venkataraman
2001-2002
Prof. Ashoka Chandra
2002-2003
Dr. S K Tamotia
2003-2004
Late Shri Subir Raha
2004-2005
Dr N M Kondap
2005-2006
Shri Shekhar Arora
2006-2007
Dr R P Singh
2007-2008
Dr Upinder Dhar
2008-2009
Dr Y Manohar
2009-2010
Shri Prasanta Bhattacharyya
2010-2011
Prof D K Banwet
2011-2012
Dr K R Gangadharan
2012-2013
Dr. Rajeshwari Narendran
2013-2014
Shri Yogesh Kr Upadhyay
2014-15 & 2015-16
Dr R Karthikeyan
2016-17